Ruby on Rails tutoriale

Uwaga! Strona jest obecnie dość nieaktualna, wobec tego mogą występować problemy z tutorialami. Więcej informacji na stronie: PROBLEMY

Ucz±c siê Ruby on Rails w ¶rodowiskuRadRails oraz Aptana i przy okazji jêzyka Ruby napotka³em na niewielk± ilo¶æ materia³ów w jêzyku polskim. Zw³aszcza brak ten dotyczy³ tutoriali. Postanowi³em wiêc zapisaæ to, co zd±¿y³em siê nauczyæ, by osoby ucz±ce siê Rails'ów mog³y korzystaæ z polskojêzycznych materia³ów. Niektóre rozwi±zania tu przedstawione mog± nie stanowiæ wzorowych przyk³adów aplikacji webowych, natomiast stara³em siê tak dobieraæ przyk³ady, by by³y one proste i zrozumia³e. Musia³em zmierzyæ siê tak¿e z t³umaczeniem pewnych specyficznych funkcji Ruby on Rails, RadRails, czy Aptana, dlatego oprócz u¿ywanego przeze mnie t³umaczenia danego s³owa, za pierwszym razem, gdy siê ono pojawia, podajê te¿ dos³owne t³umaczenie.

W pocz±tkowych tutorialach nie jest nawet konieczna znajomo¶æ SQL'a, ani HTML'a czy stylów CSS. Dobrze jednak orientowaæ siê w zagadnieniu relacyjnych baz danych (baz± z której korzystam jest MySQL) oraz w jêzyku opisu stron internetowych (X)HTML i kaskadowych arkuszach stylów CSS.

Uwagi, sugestie, propozycje

Wszelkie uwagi, za¿alenia, pro¶by, sugestie, czy propozycje dotycz±ce tej strony i tutoriali proszê kierowaæ na e-mail: rubyonrails [ma³pa] kluza [kropka] eu

© copyright kluza